Jesteś tutaj: Strona główna » Kierownictwo Urzędu » Zastępca Dyrektora

Zastępca Dyrektora

Funkcję Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie sprawuje:

Górska Grażyna


Pokój 121 
(wejście przez sekretariat, pokój 119)

Tel.: 89 642-95-10

 

Podczas nieobecności Dyrektora kierownictwo sprawuje Zastępca. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.

 

Zastępca nadzoruje i odpowiada za działalność następujących komórek organizacyjnych:
1) Centrum Aktywizacji Zawodowej, w tym:
    a) Dział Rynku Pracy, z wyłączeniem stanowisk ds. programów i statystyk,
    b) Dział Pośrednictwa i Poradnictwa,
2) Dział Ewidencji i Świadczeń,
3) stanowiska ds. programów i statystyki wchodzące w skład Działu Rynku Pracy,
4) Filia PUP:
    a) Centrum Aktywizacji Zawodowej, w tym:
       - Referat Rynku Pracy,
       - Referat Pośrednictwa Pracy Ewidencji i Świadczeń, z wyłączeniem stanowisk ds. ewidencji i świadczeń,
    b) stanowiska ds. ewidencji i świadczeń, wchodzące w skład Referatu Pośrednictwa Pracy Ewidencji i Świadczeń.

Do kompetencji Zastępcy należy w szczególności:

1) planowanie, wytyczanie kierunków działania i organizacja pracy podległych komórek organizacyjnych,
2) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora,
3) zawieranie w imieniu Starosty umów cywilnoprawnych przewidzianych w ustawie w okresie urlopu wypoczynkowego oraz innej nieobecności w pracy Dyrektora,
4) wydawanie w imieniu Starosty decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym,
5) współpraca z rządową administracją ogólną, organami samorządów terytorialnych, związkami zawodowymi, organizacjami bezrobotnych, pracodawcami i organizacjami pracodawców, instytucjami szkolącymi oraz innymi partnerami zewnętrznymi działającymi w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia i tworzenia miejsc pracy,
6) współdziałanie z Powiatową Radą Zatrudnienia/Powiatową Radą Rynku Pracy w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom bezrobocia,
7) dysponowanie środkami Funduszu Pracy w ramach przyznanych limitów.

Liczba wyświetleń: 2292
Rejestr zmian
Autor: Agencja Interaktywna Hulio
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2013-11-17 16:56:28)
Zredagował(a): Adam Krawiec (2022-09-19 15:59:39)