Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III)

PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III)PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie: 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie: 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III)

 

projekt o wartości 4 685 230,46 zł jest współfinansowany w 91,89% przez Unię Europejską

czas trwania projektu: 01.01.2017 - 31.12.2018

 

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób młodych w wieku 18-29 lat z kategorii NEET, tj. osób, które spełniają łącznie 3 warunki:

- nie pracują (bezrobotni zarejestrowani w PUP, należący do I lub II profilu pomocy),

- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym),

- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą i nie uczestniczyły w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

 

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

 

W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie.

 

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia - projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:

a) ogólny dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 38%,

b) dla osób niepełnosprawnych – na poziomie co najmniej 12%,

c) dla osób długotrwale bezrobotnych – na poziomie co najmniej 30%,

d) dla osób o niskich kwalifikacjach – na poziomie co najmniej 43%.

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby poniżej 30 roku życia zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia).

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

(zgodnie z pierwotnym wnioskiem o dofinansowanie projektu)

 

Nr SHW 2017/01

 

 

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

Numer Projektu: POWR.01.01.02-28-0001/17

Tytuł Projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (III)

Okres realizacji projektu: od 2017-01-01 do 2018-12-31

 

Rodzaj wsparcia:

Lp.

Rodzaj wsparcia

Terminy realizacji

Liczba osób objętych wsparciem

Miejsce oraz godziny realizacji

poszczególnych form wsparcia

1

Szkolenia

01.01.2017 – 31.12.2018

59

Szkolenia odbywają się zgodnie z umową zawartą między instytucją szkoleniową a PUP.

2

Staże

01.01.2017 – 31.12.2018

218

Staż odbywa się zgodnie z umową zawartą między pracodawcą a PUP, w miejscu wskazanym przez pracodawcę oraz z programem stażu (40 h tygodniowo / 8h dziennie) w godzinach pomiędzy 7.00 a 22.00, przy czym staż może odbywać się w innych godzinach, jeżeli charakter pracy we wskazanym zawodzie wymaga wykonywania pracy w niedzielę i święta, w porze nocnej lub systemie zmianowym.

3

Dotacje

01.01.2017 – 31.12.2018

86

Miejsce prowadzenia działalności wskazane w umowie zawartej z PUP.

4

Bony na zasiedlenie

01.01.2017 – 31.12.2018

65

Warunki zatrudnienia określone w umowie o pracę zawartej między pracodawcą a osobą podejmującą zatrudnienie.

5

Doposażenia

01.01.2017 – 31.12.2018

10

Warunki zatrudnienia określone w umowie o pracę zawartej między pracodawcą a skierowaną osobą bezrobotną.

 

 

 

Data sporządzenia: 17.01.2018r.

 

Liczba wyświetleń: 1462
Rejestr zmian
Autor: Joanna Pajrowska
Opublikował(a): Adam Krawiec (2017-03-29 13:51:00)
Zredagował(a): Adam Krawiec (2018-01-18 08:55:40)