Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Ogłoszenie o naborze - referent w Dziale Finansowo-Księgowym

Ogłoszenie o naborze - referent w Dziale Finansowo-Księgowym

 

Ostróda, dnia 12.04.2019 r.

 

 

 

DOA.1100.2.2019.MT

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

referent w Dziale Finansowo-Księgowym

 

w Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie

 

 

 

 

 

W związku z zakończeniem procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Śliwińska, zam. Kruszewnia, która w wyniku przeprowadzenia kwalifikacji merytorycznej uzyskała największą ilość punktów.


DOA.1100.2.2019.MT

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Powiatowy Urząd Pracy, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent w Dziale Finansowo-Księgowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5.

 

Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, przy komputerze, wymagająca samodzielności, umiejętności pracy w grupie; w poniedziałki 800 – 1600, wtorki- piątki 700-1500.

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne
do zatrudnienia na danym stanowisku:

 

 1. posiadać obywatelstwo polskie,
 2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 3. posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku referenta, tj. wykształcenie średnie.
 4. nie być skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 1. Znajomość przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm. oraz Dz.U. z 2018 r., poz. 1149), w zakresie windykacji i umorzenia nienależnie pobranych świadczeń.
 2. Znajomość ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 z późn. zm.).
 3. Znajomość ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351).
 4. Preferowany staż pracy w administracji.
 5. Komunikatywność, rzetelność, uczciwość.
 6. Bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej i dokładność w wykonywaniu obowiązków.
 7. Umiejętność pracy w zespole.
 8. Biegła obsługa komputera (Word, Excel).

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

 1. Obsługa programu bankowego, w szczególności przygotowanie przelewów i ich wysyłka elektroniczna.
 2. Dokonywanie zajęć zasiłku dla bezrobotnych i stypendiów z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych.
 3. Windykacja nienależnie wypłaconych świadczeń.
 4. Terminowe wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz ich aktualizacja w zakresie nienależnie pobranych świadczeń.
 5. Współpraca z komornikami i monitorowanie spłat należności z tytułu nieściągalności udzielonych pożyczek, dotacji i refundacji z FP.
 6. Sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym.
 7. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy oraz Kierownika DFK.

 

 

W miesiącu lutym 2019 roku, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

 

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, podpisany czytelnie*,
 2. kserokopia dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia, potwierdzona czytelnie za zgodność z oryginałem,
 3. kserokopia innych dodatkowych dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje
  i umiejętności (np. zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach), potwierdzona czytelnie za zgodność z oryginałem,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia), potwierdzona czytelnie za zgodność z oryginałem,
 5. oświadczenie dot. nie skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (własnoręcznie podpisane czytelnie)*,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych (własnoręcznie podpisane czytelnie)*,
 7. oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (własnoręcznie podpisane czytelnie)*.

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –– referent w Dziale Finansowo-Księgowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie”, w Powiatowym Urzędzie Pracy, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 w pokoju nr 119 (sekretariat) w terminie do dnia 02.04.2019 r. do godz. 1200 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą miały wpływu na procedurę rekrutacyjną.

W/w postępowanie składać się będzie z II etapów:

I etap – kwalifikacja formalna – złożone oferty będą badane pod względem kompletności
i spełnienia w/w wymagań przez kandydatów na stanowisko urzędnicze.

II etap – kwalifikacja merytoryczna – rozmowa Komisji z kandydatem, podczas której sprawdzana będzie wiedza kandydatów w zakresie dodatkowych wymagań. Za każdą udzieloną odpowiedź kandydatowi zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 3 przez każdego członka komisji. Po przeprowadzeniu kwalifikacji merytorycznej zostanie wybrany kandydat, który uzyska największą ilość punktów. Do spełnienia w/w wymogu niezbędne jest uzyskanie minimum 12 punktów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu postępowania naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osoba zakwalifikowana do II etapu powinna zgłosić się
z dowodem osobistym. Dokumenty osób, które nie zakwalifikowały się będą odsyłane pocztą na adres zwrotny.

Z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.pupostroda.pl/ w zakładce: Nabór na stanowiska urzędnicze oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz na tablicy ogłoszeń w PUP Ostróda Filia w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 8.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, tel. 89 642 95 10, fax 89 646 29 56, e-mail: olos@praca.gov.pl
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych – tel. 89 642 95 10, fax 89 646 29 56, e-mail: olos@praca.gov.pl
 3. Pani/Pana dane są przetwarzane wyłącznie dla celów wynikających z przepisów prawa, tj.: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) orazustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm),
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, tj. 5 lat od następnego roku, w którym został zakończony nabór.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres:ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

 

 

* druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczeń można otrzymać w siedzibie jednostki dokonującej naboru (pok. nr 129 lub 130) lub pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.pupostroda.pl/ w zakładce: Nabór na stanowiska urzędnicze.

 

Ostróda, dn. 20.03.2019 r.

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Oświadczenia 2019-03-20 29.00kb POBIERZ
Dokument Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 2019-03-20 57.50kb POBIERZ
Liczba wyświetleń: 1720
Rejestr zmian
Autor: Teresa Mattern
Opublikował(a): Adam Krawiec (2019-03-20 13:18:17)
Zredagował(a): Adam Krawiec (2019-04-12 12:41:48)