Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II)

PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II)

power

PO WER Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie: 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie: 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II)

 

projekt o wartości 2 283 243,99 zł jest współfinansowany w 91,89% przez Unię Europejską

czas trwania projektu: 01.01.2016 - 31.05.2017

 

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób młodych w wieku 18-29 lat z kategorii NEET, tj. osób, które spełniają łącznie 3 warunki:

- nie pracują (bezrobotni zarejestrowani w PUP, należący do I lub II profilu pomocy),

- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym),

- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą i nie uczestniczyły w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

 

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

 

W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie.

 

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia - projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:

a) ogólny dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 38%,

b) dla osób niepełnosprawnych – na poziomie co najmniej 12%,

c) dla osób długotrwale bezrobotnych – na poziomie co najmniej 30%,

d) dla osób o niskich kwalifikacjach – na poziomie co najmniej 31%.

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby poniżej 30 roku życia zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia).

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

(zgodnie z pierwotnym wnioskiem o dofinansowanie projektu)

 

Nr SHW 2016/01

 

 

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

Numer Projektu: POWR.01.01.02-28-0004/16

Tytuł Projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (II)

Okres realizacji projektu: od 2016-01-01 do 2017-05-31

 

Rodzaj wsparcia:

Lp.

Rodzaj wsparcia

Terminy realizacji

Liczba osób objętych wsparciem

Miejsce oraz godziny realizacji

poszczególnych form wsparcia

1

Szkolenia

03.03.2016-31.12.2016

45

Szkolenia odbywają się zgodnie z umową zawartą między instytucją szkoleniową a PUP.

2

Staże

12.01.2016-30.04.2017

193

Staż odbywa się zgodnie z umową zawartą między pracodawcą a PUP, w miejscu wskazanym przez pracodawcę oraz z programem stażu (40 h tygodniowo / 8h dziennie) w godzinach pomiędzy 7.00 a 22.00, przy czym staż może odbywać się w innych godzinach, jeżeli charakter pracy we wskazanym zawodzie wymaga wykonywania pracy w niedzielę i święta, w porze nocnej lub systemie zmianowym.

3

Dotacje

18.02.2016-31.12.2016

24

Miejsce prowadzenia działalności wskazane w umowie zawartej z PUP.

4

Bony na zasiedlenie

08.01.2016-31.12.2016

38

Warunki zatrudnienia określone w umowie o pracę zawartej między pracodawcą a osobą podejmującą zatrudnienie.

 

 

 

Data sporządzenia: 23.05.2016 r.

Liczba wyświetleń: 1610
Rejestr zmian
Autor: Adam Krawiec
Opublikował(a): Adam Krawiec (2016-04-19 08:21:43)
Zredagował(a): Adam Krawiec (2016-11-10 13:53:56)