Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń

Ogłoszenie o naborze - referent ds. ewidencji i świadczeń

 

Ostróda, dnia 26.06.2020 r.

 

DOA.1100.1.2020.ND

 

 

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

referent ds. ewidencji i świadczeń - w Dziale Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie

 

 

W związku z zakończeniem procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Sandra Empel, zam. Bałcyny, która w wyniku przeprowadzenia kwalifikacji merytorycznej uzyskała największą ilość punktów.

 

 


 

DOA.1100.1.2020.ND

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Powiatowy Urząd Pracy, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. ewidencji i świadczeń - w Dziale Ewidencjii Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5.

 

Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda,przy komputerze, wymagająca samodzielności, umiejętności pracy w grupie; w poniedziałki 800 – 1600, wtorki- piątki 700-1500.

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne
do zatrudnienia na danym stanowisku:

 

 1. posiadać obywatelstwo polskie,
 2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 3. posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku referentads. ewidencji i świadczeń, tj.
  - wykształcenie: średnie zawodowe o kierunku administracyjnym lub ekonomicznym,
 4. nie być skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1. Znajomość przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1482 z późn. zm.).

2. Znajomość Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia
14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U.
z 2020 r. poz. 667).

3. Znajomość Rozporządzenia MinistraPracy i Polityki Społecznej z dnia 18.08.2009r.w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendiumi dodatku aktywizacyjnego ( Dz.U. z 2014 r. poz.1189).

4. Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

5. Mile widziane doświadczenie pracy w administracji.

6. Znajomość programu Word.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym referent ds. ewidencji i świadczeń:

 1. Obsługa punktu informacyjnego - wydawanie odpowiednich formularzy i druków (informowanie i instruowanie klienta o sposobie ich wypełnienia).
 2. Sprawdzanie dokumentów bezrobotnych rejestrujących się i przekazywanie kompletudokumentówdo rejestracji.
 3. Udzielanie informacji, wyjaśnień z zakresu przepisów prawnych regulujących działalność urzędu oraz podstawowych praw i obowiązków osób bezrobotnych wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 4. Uaktualnianie informacji dla bezrobotnych i poszukujących pracy na wydawanych drukach.
 5. Wydawanie decyzji administracyjnych oraz postanowień dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków dla bezrobotnych oraz dodatków aktywizacyjnych.
 6. Sporządzanie i przekazywanie odpowiednich druków do płatnika.
 7. Sporządzanie list należności oraz pilnowanie terminowych spłat.
 8. Wydawanie zaświadczeń dotyczących okresów rejestracji, okresów pobierania zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów szkoleniowych, stypendiów za okres odbywania stażu i dodatków aktywizacyjnych.
 9. Udzielanie odpowiedzi na wpływające pisma oraz wnioski o udostępnienie danych osobowych dotyczące osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 10. Naliczanie zasiłków dla bezrobotnych, a w razie zastępstwa list wypłat dodatków aktywizacyjnych.
 11. Wydawanie informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowyPIT – 11 oraz RMUA.
 12. Udzielanie informacji zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej (SEPI).

 

W miesiącu kwietniu 2020 roku, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

 

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, podpisany czytelnie*,
 2. kserokopia dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia, potwierdzona czytelnie za zgodność z oryginałem,
 3. kserokopia innych dodatkowych dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje
  i umiejętności (np. zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach), potwierdzona czytelnie za zgodność z oryginałem,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia), potwierdzona czytelnie za zgodność z oryginałem,
 5. oświadczenie dot. nie skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (własnoręcznie podpisane czytelnie)*,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych (własnoręcznie podpisane czytelnie)*,
 7. oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (własnoręcznie podpisane czytelnie)*.

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. ewidencji i świadczeń - w Dziale Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie”, w Powiatowym Urzędzie Pracy, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 w pokoju nr 119 (sekretariat) w terminie do dnia 09.06.2020 r. do godz. 1200 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą miały wpływu na procedurę rekrutacyjną.

W/w postępowanie składać się będzie z II etapów:

I etap – kwalifikacja formalna – złożone oferty będą badane pod względem kompletności
i spełnienia w/w wymagań przez kandydatów na stanowisko urzędnicze.

II etap – kwalifikacja merytoryczna – rozmowa Komisji z kandydatem, podczas której sprawdzana będzie wiedza kandydatów w zakresie dodatkowych wymagań. Za każdą udzieloną odpowiedź kandydatowi zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 3 przez każdego członka komisji. Po przeprowadzeniu kwalifikacji merytorycznej zostanie wybrany kandydat, który uzyska największą ilość punktów. Do spełnienia w/w wymogu niezbędne jest uzyskanie minimum 12 punktów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu postępowania naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osoba zakwalifikowana do II etapu powinna zgłosić się
z dowodem osobistym. Dokumenty osób, które nie zakwalifikowały się będą odsyłane pocztą na adres zwrotny.

Z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.pupostroda.pl/ w zakładce: Nabór na stanowiska urzędnicze oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz na tablicy ogłoszeń w PUP Ostróda Filia w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 8.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, tel. 89 642 95 10, fax 89 646 29 56, e-mail: olos@praca.gov.pl
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych – tel. 89 642 95 10, fax 89 646 29 56, e-mail: olos@praca.gov.pl
 3. Pani/Pana dane są przetwarzane wyłącznie dla celów wynikających z przepisów prawa, tj.: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) orazustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, tj. 5 lat od następnego roku, w którym został zakończony nabór.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres:ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

 

* druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczeń można otrzymać w siedzibie jednostki dokonującej naboru (pok. nr 129 lub 130) lub pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.pupostroda.pl/ w zakładce: Nabór na stanowiska urzędnicze.

 

Ostróda, dn. 28.05.2020 r.

Liczba wyświetleń: 1995
Rejestr zmian
Autor: Dorota Niedbalska
Opublikował(a): Adam Krawiec (2020-05-28 13:54:44)
Zredagował(a): Paweł Olszewski (2020-06-26 12:09:16)