Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy

Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy

Ostróda, dnia 16.08.2016 r.

 DOA.1100.4.2016.MT

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – doradca zawodowy - w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5

 

W związku z zakończeniem procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Ewelina Nowik-Nowicka, zam. Maliniak, która w wyniku przeprowadzenia kwalifikacji merytorycznej uzyskała największą ilość punktów.

 


 

Ostróda, dn. 28.07.2016 r.


DOA.1100.4.2016.ND

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

 

Powiatowy Urząd Pracy, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – doradca zawodowy - w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5.

 

Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy – ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, przy komputerze, wymagająca samodzielności, umiejętności pracy w grupie; w poniedziałki 800 – 1600, wtorki- piątki 700-1500.

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne
do zatrudnienia na danym stanowisku:

 

 1. posiadać obywatelstwo polskie,
 2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 3. posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku doradcy zawodowego, tj.

- wykształcenie wyższe o jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, psychologia, doradztwo zawodowe lub socjologia, z rocznym stażem pracy w zakresie poradnictwa zawodowego,

 1. nie być skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 1. znajomość przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.),
 2. znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667),
 3. znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 4. mile widziane doświadczenie pracy w publicznych służbach zatrudnienia – minimum rok,
 5. znajomość programu Word.

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

 

 1. I. Zadania szczegółowe wykonywane przez pracownika na stanowisku doradcy zawodowego:

1. Prowadzenie poradnictwa zawodowego:

- udzielanie osobom bezrobotnymi poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu kariery zawodowej, a także na przygotowaniu klienta do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniupracy,
- udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych,

- udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia oraz umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,

- kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia.

- motywowanie osób bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy lub samozatrudnienia,

- kształtowanie umiejętności poprawnego redagowania pism i dokumentów towarzyszących procesowi poszukiwania pracy,

- analizowanie danych o kliencie i informacji na temat dotychczasowej aktywności edukacyjnej i zawodowej oraz posiadanych kwalifikacji w odniesieniu do wymagań pracy,

- udzielanie informacji dotyczącej szkoleń (przekwalifikujących, podnoszących kwalifikacje),

- organizowanie i prowadzenie szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,

- pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy spośród osób zarejestrowanych, a także we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy lub jego pracowników poprzez udzielanie porad zawodowych,

- sporządzanie dokumentacji z udzielonych w zakresie poradnictwa zawodowego usług,

- informowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy o aktualnej sytuacji na rynku pracy i możliwościach zatrudnienia,

- dokonywanie odpowiednich zapisów na kartach rejestracyjnych i w komputerowej bazie danych,

- gromadzenie i aktualizowanie informacji zawodowej,

- opracowywanie informacji dla potrzeb statystyki i analiz.

2. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, wykonywanie obowiązków w CAZ:

- odznaczanie wizyt osób bezrobotnych i dokonywanie odpowiednich zapisów na kartach rejestracyjnych i w komputerowej bazie danych,

- ustalanie profilu pomocy,

- przygotowanie indywidualnego planu działania i nadzór nad jego realizacją,

- rozpoznawanie oczekiwań bezrobotnych w zakresie poszukiwanej pracy,

- współpraca ze specjalistą d/s rozwoju zawodowego i pośrednikami pracy- doradcami klienta,

- udostępnianie bezrobotnym i poszukującym pracy informacji nt. wolnych miejsc pracy
znajdujących się w dyspozycji urzędu, a także zamieszczonych w CBOP,

- pomoc bezrobotnemu w doborze oferty pracy,

- kierowanie do pracy, do odbycia stażu, przygotowania zawodowego dorosłych oraz na subwencjonowane miejsca pracy i rozliczanie wydanych skierowań,

- przedstawianie możliwości uzyskania innej pomocy wobec braku propozycji odpowiedniej pracy z uwzględnieniem ustalonego profilu pomocy oraz wnioskowanie i przekazywanie do pośredników pracy - doradców klienta lub do innych komórek organizacyjnych powiatowego urzędu pracy informacji o potrzebie objęcia bezrobotnego lub poszukującego pracy pomocą,

- informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy o przysługujących im prawach i obowiązkach, a także o możliwości skorzystania z odpowiednich, zgodnych z ustalonym profilem form pomocy określonych w ustawie,

- analiza ofert pracy będących w dyspozycji urzędu pracy i dobór dla bezrobotnego i poszukującego pracy oferty pracy, spełniających kryterium odpowiedniej pracy,

- analiza ofert pracy trudnych do zrealizowania i przekazanie informacji dla pośrednika zewnętrznego - doradcy klienta instytucjonalnego w celu przekazania tych ofert do wykorzystania innym urzędom pracy,

- współdziałanie z innymi powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,

- współpraca z partnerami zewnętrznymi w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy,

- przygotowywanie korespondencji i udzielanie odpowiedzi na pisma wpływające do urzędu dotyczące aktywizowanych osób bezrobotnych,

- dokonywanie i zawiadamianie o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także prowadzenie postępowania w przypadku nie zgłoszenia się bezrobotnego w wyznaczonym terminie, odmowy propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy oraz w innych sprawach i po zakończeniu postępowania przekazanie kompletu dokumentów do Działu Ewidencji i Świadczeń w celu wydania decyzji administracyjnej,

- współpraca w realizacji programów finansowanych z europejskich funduszy społecznych i innych, łącznie z prowadzeniem dokumentacji w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy.

 

3. Przygotowywanie informacji do oceny efektywności działań pośrednictwa i poradnictwa CAZ :

- opracowywanie informacji dotyczących poradnictwa zawodowego,

- analiza czasu realizacji ofert pracy,

- analiza ofert trudnych do zrealizowania i przekazania informacji dla pośrednika zewnętrznego - doradcy klienta instytucjonalnego w celu przekazania ofert pracy do wykorzystania innym urzędom,

- opracowanie informacji dotyczących profilu i IPD.

 

4. Weryfikacja dokumentów otrzymanych ze stanowisk ds. ewidencji (rejestracji).

- odznaczanie wizyt bezrobotnych,

- przyjmowanie oświadczeń o stosowaniu się bezrobotnego do przepisów ustawy oraz
zaświadczeń i informacji dotyczących zmian w sytuacji bezrobotnego,

- wydawanie zaświadczeń na potrzeby osób zarejestrowanych,

- zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń,

- wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez przełożonych.

 

W miesiącu czerwcu 2016 roku, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

 

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, podpisany czytelnie*,
 2. kserokopia dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia, potwierdzona czytelnie za zgodność z oryginałem,
 3. kserokopia innych dodatkowych dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje
  i umiejętności (np. zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach), potwierdzona czytelnie za zgodność z oryginałem,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia), potwierdzona czytelnie za zgodność z oryginałem,
 5. oświadczenie dot. nie skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (własnoręcznie podpisane czytelnie)*,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych (własnoręcznie podpisane czytelnie)*,
 7. oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (własnoręcznie podpisane czytelnie)*.

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –– doradca zawodowy - w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa w PUP Ostróda”, w Powiatowym Urzędzie Pracy, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 w pokoju nr 119 (sekretariat) w terminie do dnia 09.08.2016 r. do godz. 1400 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą miały wpływu na procedurę rekrutacyjną.

W/w postępowanie składać się będzie z II etapów:

I etap – kwalifikacja formalna – złożone oferty będą badane pod względem kompletności
i spełnienia w/w wymagań przez kandydatów na stanowisko urzędnicze.

II etap – kwalifikacja merytoryczna – rozmowa Komisji z kandydatem, podczas której sprawdzana będzie wiedza kandydatów w zakresie dodatkowych wymagań. Za każdą udzieloną odpowiedź kandydatowi zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 3 przez każdego członka komisji. Po przeprowadzeniu kwalifikacji merytorycznej zostanie wybrany kandydat, który uzyska największą ilość punktów. Do spełnienia w/w wymogu niezbędne jest uzyskanie minimum 8 punktów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu postępowania naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osoba zakwalifikowana do II etapu powinna zgłosić się
z dowodem osobistym. Dokumenty osób, które nie zakwalifikowały się będą odsyłane pocztą na adres zwrotny.

Z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.pupostroda.pl/ w zakładce: Nabór na stanowiska urzędnicze oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz na tablicy ogłoszeń w PUP Ostróda Filia w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 8.

 

* druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczeń można otrzymać
w siedzibie jednostki dokonującej naboru (pok. nr 129 lub 130) lub pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.pupostroda.pl/ w zakładce: Nabór na stanowiska urzędnicze.

 

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 2276
Rejestr zmian
Autor: Dorota Niedbalska
Opublikował(a): Adam Krawiec (2016-07-28 12:10:02)
Zredagował(a): Adam Krawiec (2016-08-16 13:15:21)