Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016)

rpo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 10 Regionalny rynek pracy

 

Działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy –

projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy

RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016)

 

projekt o wartości 2 306 939,13 zł jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską czas trwania projektu: 01.01.2016 - 31.12.2016

 

Wsparcie kierowane jest w szczególności do bezrobotnych (I lub II profil pomocy), którzy jednocześnie są:

- długotrwale bezrobotni (pozostający bez pracy nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy),

- niepełnosprawni,

- pow. 50 roku życia,

- niskowykwalifikowani (tj. osoby o niskich kwalifikacjach, wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie),

- bezrobotnymi kobietami.

 

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim.

 

Projekt skupia się na aktywizacji zawodowej poprzez: szkolenia zawodowe, prace interwencyjne, staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy. Dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji poprzedzi identyfikacja potrzeb oraz opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania.

 

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia – projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:

a) dla osób pow. 50 roku życia - na poziomie co najmniej 28%,

b) dla kobiet - na poziomie co najmniej 34%,

c) dla osób niepełnosprawnych - na poziomie co najmniej 28%,

d) dla osób długotrwale bezrobotnych - na poziomie co najmniej 25%,

e) dla osób o niskich kwalifikacjach - na poziomie co najmniej 33%.

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

(zgodnie z pierwotnym wnioskiem o dofinansowanie projektu)

 

Nr SHW 2016/01

 

 

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

Numer Projektu: RPWM.10.01.00-28-0011/16

Tytuł Projektu: RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2016)

Okres realizacji projektu: od 2016-01-01 do 2016-12-31

 

Rodzaj wsparcia:

Lp.

Rodzaj wsparcia

Terminy realizacji

Liczba osób objętych wsparciem

Miejsce oraz godziny realizacji

poszczególnych form wsparcia

1

Szkolenia

18.02.2016-31.12.2016

52

Szkolenia odbywają się zgodnie z umową zawartą między instytucją szkoleniową a PUP.

2

Prace interwencyjne

11.02.2016-31.12.2016

35

Warunki zatrudnienia określone w umowie o pracę zawartej między pracodawcą skierowaną do pracy osobą bezrobotną.

3

Staże

11.01.2016-31.12.2016

80

Staż odbywa się zgodnie z umową zawartą między pracodawcą a PUP, w miejscu wskazanym przez pracodawcę oraz z programem stażu (40 h tygodniowo / 8h dziennie) w godzinach pomiędzy 7.00 a 22.00, przy czym staż może odbywać się w innych godzinach, jeżeli charakter pracy we wskazanym zawodzie wymaga wykonywania pracy w niedzielę i święta, w porze nocnej lub systemie zmianowym.

4

Dotacje

26.01.2016-31.12.2016

36

Miejsce prowadzenia działalności wskazane w umowie zawartej z PUP.

5

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

04.03.2016-31.12.2016

37

Warunki zatrudnienia określone w umowie o pracę zawartej między pracodawcą a skierowaną osobą bezrobotną.

 

 

 

Data sporządzenia: 01.06.2016 r.

Liczba wyświetleń: 2839
Rejestr zmian
Autor: Adam Krawiec
Opublikował(a): Adam Krawiec (2016-04-19 08:26:50)
Zredagował(a): Adam Krawiec (2016-11-10 13:55:06)