Jesteś tutaj: Strona główna » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.pupostroda.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-10-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-07. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 31.03.2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Krawiec, olosad@praca.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (89) 642-95-30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej lub elementu strony, które mają być dostępne,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie zobowiązany jest zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, PUP niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, urząd może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda

 

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 

Wejście główne do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (platforma schodowa dlea osób niepełnosprawnych)

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 

Budynek wyposażony jest w windę, przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych. Natomiast oznakowany jest pierwszy i ostatni stopień na schodach żółtą taśmą. Przy drzwiach znajduje się dzwonek, którym osoba powiadamia pracownika o swojej obecności.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Ze względu na wspólną siedzibę ze Starostwem, który jest administratorem budynku, pracownik kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie obsługuje platformę schodową oraz przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie udziela dalszych instrukcji odnośnie kierunku poruszania się po Urzędzie (wskazuje windę, numer kondygnacji oraz pokoju który jest w zainteresowaniu osoby niepełnosprawnej). Dodatkowo powiadamia, właściwego do załatwienia sprawy pracownika odpowiedniego działu lub sekretariat PUP.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Zainteresowana osoba powinna skontaktować się z urzędem za pośrednictwem e-maila (olos@praca.gov.pl), faxu (89 646-29-56) bądź listu (Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda) lub telefonicznie (89 646-42-92) przez inną osobę na 3 dni robocze przed dniem skorzystania z tłumacza.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 

Budynek Filii w Morągu Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie, ul. Dąbrowskiego 8, 14-300 Morąg

 

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 

Do budynku prowadzą 2 wejścia: pierwsze wejście od ul. Dąbrowskiego 8, drugie wejście z tyłu budynku od strony Sklepu LIDL.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 

Obydwa wejścia do budynku znajdują się na poziomie chodnika, ale ze względu na minimalny stopień przy drugich drzwiach za wejściowymi drzwiami może być utrudniony wjazd dla osób poruszających się na wózku.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Natomiast oznakowany jest pierwszy i ostatni stopień na schodach żółtą taśmą. Każdy pracownik urzędu, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Zainteresowana osoba powinna skontaktować się z urzędem za pośrednictwem e-maila (olosmo@praca.gov.pl), faxu (89 757-91-01) bądź listu (Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie Filia w Morągu, ul. Dąbrowskiego 8, 14-300 Morąg) lub telefonicznie (89 757-91-00) przez inną osobę na co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania z tłumacza.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 

Informacje dodatkowe - Ułatwienia

 

 

Strona zawiera następujące ułatwienia:

 

 • zmiana wielkości czcionki.

 

Skróty klawiaturowe na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie:

 

 • TAB - przejście do następnej pozycji,
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniej pozycji,
 • ENTER - przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji,
 • STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ - nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu i przesuwanie strony góra / dół,

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 1344
Rejestr zmian
Autor: Adam Krawiec
Opublikował(a): Paweł Olszewski (2020-09-23 10:59:30)
Zredagował(a): Paweł Olszewski (2023-04-28 09:16:49)