Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017)

logo rpo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 10 Regionalny rynek pracy

 

Działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy –

projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy

RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017)

 

projekt o wartości 4 257 175,74 zł jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską czas trwania projektu: 01.01.2017 - 31.05.2018

 

Wsparcie kierowane jest w szczególności do bezrobotnych (I lub II profil pomocy), którzy jednocześnie są:

- długotrwale bezrobotni (pozostający bez pracy nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy),

- niepełnosprawni,

- pow. 50 roku życia,

- niskowykwalifikowani (tj. osoby o niskich kwalifikacjach, wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie),

- bezrobotnymi kobietami.

 

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim.

 

Projekt skupia się na aktywizacji zawodowej poprzez: szkolenia zawodowe, prace interwencyjne, staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy. Dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji poprzedzi identyfikacja potrzeb oraz opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania.

 

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia – projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:

a) dla osób pow. 50 roku życia - na poziomie co najmniej 28%,

b) dla kobiet - na poziomie co najmniej 34%,

c) dla osób niepełnosprawnych - na poziomie co najmniej 28%,

d) dla osób długotrwale bezrobotnych - na poziomie co najmniej 25%,

e) dla osób o niskich kwalifikacjach - na poziomie co najmniej 33%.

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

(zgodnie z pierwotnym wnioskiem o dofinansowanie projektu)

 

Nr SHW 2017/01

 

 

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

Numer Projektu: RPWM.10.01.00-28-0002/17

Tytuł Projektu: RPO - Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2017)

Okres realizacji projektu: od 2017-01-01 do 2018-05-31

 

Rodzaj wsparcia:

Lp.

Rodzaj wsparcia

Terminy realizacji

Liczba osób objętych wsparciem

Miejsce oraz godziny realizacji

poszczególnych form wsparcia

1

Szkolenia

01.01.2017 - 31.12.2017

45

Szkolenia odbywają się zgodnie z umową zawartą między instytucją szkoleniową a PUP.

2

Prace interwencyjne

01.01.2017- 31.05.2018

35

Warunki zatrudnienia określone w umowie o pracę zawartej między pracodawcą skierowaną do pracy osobą bezrobotną.

3

Staże

01.01.2017 - 31.05.2018

145

Staż odbywa się zgodnie z umową zawartą między pracodawcą a PUP, w miejscu wskazanym przez pracodawcę oraz z programem stażu (40 h tygodniowo / 8h dziennie) w godzinach pomiędzy 7.00 a 22.00, przy czym staż może odbywać się w innych godzinach, jeżeli charakter pracy we wskazanym zawodzie wymaga wykonywania pracy w niedzielę i święta, w porze nocnej lub systemie zmianowym.

4

Dotacje

01.01.2017-31.12.2017

64

Miejsce prowadzenia działalności wskazane w umowie zawartej z PUP.

5

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

01.01.2017-31.12.2017

57

Warunki zatrudnienia określone w umowie o pracę zawartej między pracodawcą a skierowaną osobą bezrobotną.

 

 

 

Data sporządzenia: 17.01.2018r.

 

Liczba wyświetleń: 2226
Rejestr zmian
Autor: Joanna Pajrowska
Opublikował(a): Adam Krawiec (2017-03-29 13:54:13)
Zredagował(a): Adam Krawiec (2018-01-18 08:50:26)