Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta

Ogłoszenie o naborze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta

Ostróda, dnia 17.08.2016 r.DOA.1100.5.2016.ND


 Informacja o wynikach naboru na 1 wolne stanowisko urzędnicze – specjalisty ds. rozwoju zawodowego - stażysty - w Dziale Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5.


 

W związku z zakończeniem procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Dorota Banacka, zam. Ostróda, która w wyniku przeprowadzenia kwalifikacji merytorycznej uzyskała największą ilość punktów.

 

 
Ostróda, dn. 29.07.2016 r.

DOA.1100.5.2016.ND

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

 

Powiatowy Urząd Pracy, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalisty ds. rozwoju zawodowego - stażysty w Dziale Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5.

 

Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy – ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, przy komputerze, wymagająca samodzielności, umiejętności pracy w grupie; w poniedziałki 800 – 1600, wtorki- piątki 700-1500.

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne
do zatrudnienia na danym stanowisku:

 

 1. posiadać obywatelstwo polskie,
 2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. rozwoju zawodowego - stażysty, tj.

- wykształcenie wyższe o jednym z wymienionych kierunków: administracja, pedagogika lub ekonomia,

lub

- wykształcenie średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe ekonomiczne z rocznym stażem pracy,

 1. nie być skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 1. znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zmianami) oraz przepisów wykonawczych,
 2. znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667),
 3. znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. z 2014 r. poz. 497),
 4. znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 639);
 5. znajomość i umiejętność stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 6. dobra obsługa komputera (Word, Excel, Internet),
  1. mile widziane doświadczenie w zakresie organizacji szkoleń oraz doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą klienta,
  2. doświadczenie pracy w publicznych służbach zatrudnienia (min. 1 rok).

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

 

 1. I. Zadania szczegółowe wykonywane przez pracownika na stanowisku specjalisty ds. rozwoju zawodowego - stażysty:
 2. Informowanie o możliwościach i zasadach korzystania z usług szkoleniowych świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz promowanie tych usług, w tym również w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 3. Diagnozowanie zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia.
 4. Sporządzanie i upowszechnianie planu szkoleń.
 5. Przeprowadzanie procedur związanych ze zlecaniem przeprowadzania szkoleń instytucjom szkoleniowym.
 6. Rekrutacja osób uprawnionych do udziału w szkoleniach.
 7. Kierowanie osób na badania lekarskie mające na celu stwierdzenie zdolności do uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych.
 8. Kierowanie na szkolenia grupowe zgodnie z planem szkoleń.
 9. Kierowanie na szkolenia indywidualne lub w ramach trójstronnych umów szkoleniowych.
 10. Realizacja bonów szkoleniowych.
 11. Organizowanie przygotowania zawodowych dorosłych.
 12. Weryfikacja wniosków pod względem formalnym i merytorycznym.
 13. Sporządzanie umów:

- szkoleniowych, w tym również w ramach trójstronnych umów szkoleniowych, bonów szkoleniowych i Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

- o zorganizowanie przygotowania zawodowego dorosłych,

- dotyczących finansowania kosztów egzaminów, uzyskiwania licencji, studiów podyplomowych oraz pożyczek szkoleniowych.

 1. Monitorowanie prawidłowości realizacji umów oraz przebiegu szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych.
 2. Badanie i analiza efektywności oraz skuteczności szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych.
 3. Pomoc osobom bezrobotnym w zakresie umowy o finansowanie kosztów egzaminów, uzyskiwania licencji, studiów podyplomowych oraz pożyczek szkoleniowych.
 4. Naliczanie stypendiów za okres szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz należnego zwrotu kosztów dojazdów i zakwaterowania.
 5. Dokonywanie odpowiednich zapisów w ewidencji bezrobotnych i komputerowej bazie danych.
 6. Postępowanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie ze standardami usług rynku pracy.
 7. Sporządzanie decyzji administracyjnych w zakresie zadań dotyczących zajmowanego stanowiska pracy.
 8. Terminowe przygotowywanie informacji dla potrzeb statystyki i analiz.
 9. Realizacja programów rynku pracy, w tym ze środków programów pomocowych.
 10. Przygotowywanie i przekazywanie informacji do umieszczenia na stronie internetowej urzędu wynikających z zadań wykonywanych na stanowisku pracy.
 11. Przestrzeganie przepisów prawa koniecznych do prawidłowego wykonywania zadań na stanowisku, w tym ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zmianami) oraz przepisów wykonawczych.
 12. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy oraz Kierownika Działu Rynku Pracy.

 

W miesiącu czerwcu 2016 roku, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, podpisany czytelnie*,
 2. kserokopia dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia, potwierdzona czytelnie za zgodność z oryginałem,
 3. kserokopia innych dodatkowych dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje
  i umiejętności (np. zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach), potwierdzona czytelnie za zgodność z oryginałem,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia), potwierdzona czytelnie za zgodność z oryginałem,
 5. oświadczenie dot. nie skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (własnoręcznie podpisane czytelnie)*,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych (własnoręcznie podpisane czytelnie)*,
 7. oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (własnoręcznie podpisane czytelnie)*.

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –– specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażystaw Dziale Rynku Pracy w PUP Ostróda”, w Powiatowym Urzędzie Pracy, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 w pokoju nr 119 (sekretariat) w terminie do dnia 10.08.2016 r. do godz. 1500 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą miały wpływu na procedurę rekrutacyjną.

W/w postępowanie składać się będzie z II etapów:

I etap – kwalifikacja formalna – złożone oferty będą badane pod względem kompletności
i spełnienia w/w wymagań przez kandydatów na stanowisko urzędnicze.

II etap – kwalifikacja merytoryczna – rozmowa Komisji z kandydatem, podczas której sprawdzana będzie wiedza kandydatów w zakresie dodatkowych wymagań. Za każdą udzieloną odpowiedź kandydatowi zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 3 przez każdego członka komisji. Po przeprowadzeniu kwalifikacji merytorycznej zostanie wybrany kandydat, który uzyska największą ilość punktów. Do spełnienia w/w wymogu niezbędne jest uzyskanie minimum 14 punktów.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu postępowania naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osoba zakwalifikowana do II etapu powinna zgłosić się
z dowodem osobistym. Dokumenty osób, które nie zakwalifikowały się będą odsyłane pocztą na adres zwrotny.

Z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.pupostroda.pl/ w zakładce: Nabór na stanowiska urzędnicze oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz na tablicy ogłoszeń w PUP Ostróda Filia w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 8.

 

* druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczeń można otrzymać
w siedzibie jednostki dokonującej naboru (pok. nr 129 lub 130) lub pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.pupostroda.pl/ w zakładce: Nabór na stanowiska urzędnicze.

 

Liczba wyświetleń: 4024
Rejestr zmian
Autor: Dorota Niedbalska
Opublikował(a): Adam Krawiec (2016-07-29 11:18:58)
Zredagował(a): Adam Krawiec (2016-08-17 13:40:16)