Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu

Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu

Ostróda, dnia 29.07.2016 r.

 

DOA.1100.3.2016.ND

 

Informacja o wynikach naboru na 1 wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu - w Dziale Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie,

ul. Jana III Sobieskiego 5.

 

W związku z zakończeniem procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Krystyna Szarzyńska, zam. Małdyty, która w wyniku przeprowadzenia kwalifikacji merytorycznej uzyskała największą ilość punktów.

 


 

DOA.1100.3.2016.ND

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

 

Powiatowy Urząd Pracy, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy – stażysta w wymiarze ¼ etatu- w Dziale Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5.

 

Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy – ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, przy komputerze, wymagająca samodzielności, umiejętności pracy w grupie; w poniedziałki 800 – 1600, wtorki- piątki 700-1500.

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne
do zatrudnienia na danym stanowisku:

 

 1. posiadać obywatelstwo polskie,
 2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednika pracy-stażysty w wymiarze ¼ etatu, tj.

- wykształcenie wyższe: administracyjne, pedagogiczne lub ekonomiczne, z rocznym stażem pracy,

lub

- wykształcenie średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe ekonomiczne z dwuletnim stażem pracy,

 1. nie być skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 1. znajomość tematyki związanej z zakładaniem własnej firmy,
 2. znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zmianami) oraz przepisów wykonawczych,
 3. znajomość przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2015 poz. 584 z późn. zmianami)
 4. znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667)
 5. znajomość i umiejętność stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 6. dobra obsługa komputera (Word, Excel, Internet),
  1. mile widziane doświadczenie w zakresie udzielania i rozliczania pożyczek lub dotacji.
  2. doświadczenie pracy w administracji (min. 1 rok).

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

 

 1. I. Zadania szczegółowe wykonywane przez pracownika na stanowisku specjalisty ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu:
 2. Udzielanie pomocy osobom bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek:

­ informowanie o możliwościach uzyskania pomocy przy podjęciu własnej działalności gospodarczej,

­ przyjmowanie wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz sprawdzanie ich kompletności; weryfikacja wniosków pod względem formalnym i merytorycznym, przeprowadzanie wizji lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza,

­ przygotowywanie umów do podpisania,

­ dokonywanie odpowiednich zapisów w ewidencji osób bezrobotnych oraz w komputerowej bazie danych,

­ przekazywanie umów dotyczących dotacji do komórki finansowo – księgowej w celu dokonania właściwej wypłaty z tego tytułu,

­ prowadzenie ewidencji zawartych umów dotacji na podjęcie działalności gospodarczej,

­ nadzór nad prawidłowością przebiegu realizacji umów,

­ przeprowadzanie okresowych kontroli w zakresie zgodności wykorzystania dotacji z warunkami umowy,

­ podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji lub nieterminowych zwrotów,

 1. Współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz wybranymi przez niego pośrednikami finansowymi w zakresie określonym w art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zmianami).
 2. Sprawozdawczość w zakresie udzielania pomocy publicznej.
 3. Przygotowanie informacji dla potrzeb statystyki.
 4. Realizacja programów ze środków pomocowych.
 5. Przestrzeganie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zmianami) oraz przepisów wykonawczych.
 6. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy i Kierownika Działu Rynku Pracy.

 

 1. II. Zadania szczegółowe wykonywane przez pracownika na stanowisku pośrednika pracy – stażysty w wymiarze ¼ etatu:
 2. Podejmowanie kontaktów z pracodawcą w celu pozyskania oferty pracy, przyjęcia zgłoszenia oferty pracy lub przedstawienia propozycji pomocy.

 

W miesiącu czerwcu 2016 roku, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, podpisany czytelnie*,
 2. kserokopia dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia, potwierdzona czytelnie za zgodność z oryginałem,
 3. kserokopia innych dodatkowych dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje
  i umiejętności (np. zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach), potwierdzona czytelnie za zgodność z oryginałem,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia), potwierdzona czytelnie za zgodność z oryginałem,
 5. oświadczenie dot. nie skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (własnoręcznie podpisane czytelnie)*,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych (własnoręcznie podpisane czytelnie)*,
 7. oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (własnoręcznie podpisane czytelnie)*.

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –– specjalista ds. aktywizacji w wymiarze ¾ etatu oraz pośrednik pracy - stażysta w wymiarze ¼ etatu w DzialeRynku Pracy w PUP Ostróda”, w Powiatowym Urzędzie Pracy, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 w pokoju nr 119 (sekretariat) w terminie do dnia 25.07.2016 r. do godz. 1500 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą miały wpływu na procedurę rekrutacyjną.

W/w postępowanie składać się będzie z II etapów:

I etap – kwalifikacja formalna – złożone oferty będą badane pod względem kompletności
i spełnienia w/w wymagań przez kandydatów na stanowisko urzędnicze.

II etap – kwalifikacja merytoryczna – rozmowa Komisji z kandydatem, podczas której sprawdzana będzie wiedza kandydatów w zakresie dodatkowych wymagań. Za każdą udzieloną odpowiedź kandydatowi zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 3 przez każdego członka komisji. Po przeprowadzeniu kwalifikacji merytorycznej zostanie wybrany kandydat, który uzyska największą ilość punktów. Do spełnienia w/w wymogu niezbędne jest uzyskanie minimum 14 punktów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu postępowania naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osoba zakwalifikowana do II etapu powinna zgłosić się
z dowodem osobistym. Dokumenty osób, które nie zakwalifikowały się będą odsyłane pocztą na adres zwrotny.

Z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.pupostroda.pl/ w zakładce: Nabór na stanowiska urzędnicze oraz na tablicy ogłoszeń
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz na tablicy ogłoszeń w PUP Ostróda Filia w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 8.

 

* druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczeń można otrzymać
w siedzibie jednostki dokonującej naboru (pok. nr 129 lub 130) lub pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.pupostroda.pl/ w zakładce: Nabór na stanowiska urzędnicze.

Ostróda, dn. 14.07.2016 r.

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 2016-07-14 57.50kb POBIERZ
Dokument Oświadczenia 2016-07-14 32.00kb POBIERZ
Liczba wyświetleń: 3639
Rejestr zmian
Autor: Dorota Niedbalska
Opublikował(a): Adam Krawiec (2016-07-14 13:08:53)
Zredagował(a): Adam Krawiec (2016-07-29 14:24:44)