Jesteś tutaj: Strona główna » Trwające » Ogłoszenie o naborze - referent ds. rejestracji (3/4 etatu), pośrednik pracy - stażysta (1/4 etatu)

Ogłoszenie o naborze - referent ds. rejestracji (3/4 etatu), pośrednik pracy - stażysta (1/4 etatu)

 

DOA.1100.1.2023.ND

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Powiatowy Urząd Pracy, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. rejestracji (3/4 etatu), pośrednik pracy - stażysta (1/4 etatu) - w Referacie Pośrednictwa Pracy Ewidencji i Świadczeń w PUP Ostróda – Filia w Morągu, ul. Dąbrowskiego 8.

 

Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie – Filia w Morągu, ul. Dąbrowskiego 8, przy komputerze, wymagająca samodzielności, umiejętności pracy w grupie; w poniedziałki 800 – 1600, wtorki - piątki 700-1500.

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne
do zatrudnienia na danym stanowisku:

 1. posiadać obywatelstwo polskie,
 2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

- posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku referent ds. rejestracji (3/4 etatu), pośrednik pracy – stażysta (1/4 etatu), tj. wykształcenie średnie z rocznym stażem pracy,

 1. nie być skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 1. znajomość przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2023 r., poz. 735 z późn. zm.),
 2. znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 667),
 3. znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2014 r., poz.1189),
 4. znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667),
 5. znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 6. znajomość programu do edytowania tekstów,
 7. preferowany co najmniej roczny staż pracy w administracji,
 8. preferowane wykształcenie wyższe administracyjne.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym referent ds. rejestracji (3/4 etatu), pośrednik pracy – stażysta (1/4 etatu):

 1. Rejestrowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy po przedstawieniu przez te osoby dokumentów niezbędnych do ustalenia ich statusu i uprawnień:

- sprawdzanie danych w aplikacji SRP, PESEL i Aplikacji Centralnej,

- sprawdzanie kompletności dokumentów, ich właściwa kwalifikacja i wprowadzanie danych do rejestru,

- sporządzanie i przekazywanie odpowiednich druków do płatnika,

- uzupełnianie indeksu pracodawców na podstawie bazy REGON lub CEiDG,

- weryfikacja statusu i uprawnień do świadczeń na podstawie przesyłów ZUS-u.

 1. Przekazywanie dokumentów osób zarejestrowanych na stanowiska ds. świadczeń.
 2. Sporządzanie i przekazywanie do podpisu osobie uprawnionej postanowień i decyzji w sprawie przyznania lub odmowie przyznania statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz o przyznaniu statusu poszukującego pracy.
 3. Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz wyrejestrowujących - do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego bezrobotnych oraz do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodzin.
 4. Wystawianie wezwań osobom w celu zgłoszenia się w urzędzie i złożenia wyjaśnień bądź oświadczeń lub w celu uzupełnienia brakujących dokumentów niezbędnych do podejmowania czynności urzędowych.
 5. W zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

- kserowanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie w Polsce i za granicą,

- przekazywanie zawiadomieniem całej dokumentacji bezrobotnego do WUP,

- wprowadzanie uprawnień do zasiłku bądź ich braku na podstawie decyzji wydanej przez WUP,

- sporządzanie decyzji po umorzeniu postępowania przez WUP w przypadku stwierdzenia, że nie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego,

- przygotowanie dokumentów do transferu zasiłku,

- wypełnianie zaświadczenia w celu wydania formularza PdU1 potwierdzającego okres pracy i ubezpieczenia w Polsce wraz z kopią wszystkich świadectw pracy.

 1. Wydawanie zaświadczeń o podleganiu do ubezpieczenia zdrowotnego, zaświadczeń o statusie bezrobotnego/poszukującego pracy i pobieranych świadczeniach.
 2. Sporządzanie i przekazywanie do podpisu osobie uprawnionej decyzji o uchyleniu statusu i prawa do zasiłku, przywołaniu do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.
 3. Przyjmowanie i wprowadzanie do systemu dokumentów i informacji dotyczących zmian w sytuacji osób zarejestrowanych.
 4. Przygotowywanie odpowiedzi na wpływające pisma z zakresu rejestracji.
 5. Kompletowanie dokumentów dotyczących odwołań od decyzji.
 6. Rzetelne i wyczerpujące udzielanie informacji osobom rejestrującym się w urzędzie przysługujących im prawach i obowiązkach.

 

 

Stała opieka nad poszukującym pracy, świadczenie podstawowych usług rynku pracy w formie indywidualnej oraz ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie.

- udostępnianie osobom poszukującym pracy informacji nt. wolnych miejsc pracy znajdujących się w dyspozycji urzędu, a także zamieszczonych w CBOP.

- pomoc osobom poszukującym pracy w doborze oferty pracy,

- kierowanie do pracy i rozliczanie wydanych skierowań,

- informowanie osób poszukujących pracy o przysługujących im prawach i obowiązkach,

- analiza ofert pracy będących w dyspozycji urzędu pracy

- dokonywanie odpowiednich zapisów na kartach rejestracyjnych i w komputerowej bazie danych,

- dokonywanie i zawiadamianie o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także prowadzenie postępowania w przypadku nie zgłoszenia się poszukującego pracy w wyznaczonym terminie, oraz w innych sprawach prowadzących do pozbawienia statusu poszukującego pracy

- bieżąca aktualizacja ofert pracy,

- analiza zwrotnych skierowań do pracy,

- współdziałania z innymi stanowiskami pracy w zakresie:

- pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego,

- przekazywania akt z archiwum i do archiwum

- przygotowania korespondencji,

- współpraca z partnerami zewnętrznymi w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy,

- przygotowywanie korespondencji i udzielanie odpowiedzi na pisma wpływające do urzędu dotyczące aktywizowanych osób bezrobotnych,

- dokonywanie i zawiadamianie o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także prowadzenie postępowania w przypadku nie zgłoszenia się bezrobotnego w wyznaczonym terminie, odmowy propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy oraz w innych sprawach prowadzących do pozbawienia statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy,

- współpraca w realizacji programów finansowanych z europejskich funduszy społecznych i innych, łącznie z prowadzeniem dokumentacji w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy.

 

W miesiącu lipcu 2023 roku, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

 

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, podpisany czytelnie*,
 2. kserokopia dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia, potwierdzona czytelnie za zgodność z oryginałem,
 3. kserokopia innych dodatkowych dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje
  i umiejętności (np. zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach), potwierdzona czytelnie za zgodność z oryginałem,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia), potwierdzona czytelnie za zgodność z oryginałem,
 5. oświadczenie dot. nie skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (własnoręcznie podpisane czytelnie)*,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych (własnoręcznie podpisane czytelnie)*,
 7. oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (własnoręcznie podpisane czytelnie)*.

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. rejestracji (3/4 etatu), pośrednik pracy - stażysta (1/4 etatu) - w Referacie Pośrednictwa Pracy Ewidencji i Świadczeń w PUP Ostróda – Filia w Morągu”, w Powiatowym Urzędzie Pracy, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 w pokoju nr 119 (sekretariat) w terminie do dnia 13.09.2023 r. do godz. 1400 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą miały wpływu na procedurę rekrutacyjną.

W/w postępowanie składać się będzie z II etapów:

I etap – kwalifikacja formalna – złożone oferty będą badane pod względem kompletności
i spełnienia w/w wymagań przez kandydatów na stanowisko urzędnicze.

II etap – kwalifikacja merytoryczna – rozmowa Komisji z kandydatem, podczas której sprawdzana będzie wiedza kandydatów w zakresie dodatkowych wymagań. Za każdą udzieloną odpowiedź kandydatowi zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 3 przez każdego członka komisji. Po przeprowadzeniu kwalifikacji merytorycznej zostanie wybrany kandydat, który uzyska największą ilość punktów. Do spełnienia w/w wymogu niezbędne jest uzyskanie minimum 15 punktów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu postępowania naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osoba zakwalifikowana do II etapu powinna zgłosić się
z dowodem osobistym. Dokumenty osób, które nie zakwalifikowały się będą odsyłane pocztą na adres zwrotny.

Z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.pupostroda.pl/ w zakładce: Nabór na stanowiska urzędnicze oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz na tablicy ogłoszeń w PUP Ostróda Filia w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 8.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, tel. 89 642 95 10, fax 89 646 29 56, e-mail: sekretariat@praca.gov.pl
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych – tel. 89 642 95 10, fax 89 646 29 56, e-mail: iodo@ostroda.praca.gov.pl
 3. Pani/Pana dane są przetwarzane wyłącznie dla celów wynikających z przepisów prawa, tj.: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530),
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, tj. 5 lat od następnego roku, w którym został zakończony nabór.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

 

 

* druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczeń można otrzymać w siedzibie jednostki dokonującej naboru (pok. nr 129 lub 130) lub pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.pupostroda.pl/ w zakładce: Nabór na stanowiska urzędnicze.

 

Ostróda, dn. 31.08.2023 r.

 

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Kwestionariusz dla ubiegających się o zatrudnienie 2023-08-31 51.50kb POBIERZ
Dokument Oświadczenia do naboru 2023-08-31 30.50kb POBIERZ
Liczba wyświetleń: 119
Rejestr zmian
Autor: Paweł Olszewski
Opublikował(a): Paweł Olszewski (2023-08-31 12:04:37)