Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Ogłoszenie o naborze - referent ds. rejestracji ¾ etatu, pośrednik pracy – stażysta ¼ etatu

Ogłoszenie o naborze - referent ds. rejestracji ¾ etatu, pośrednik pracy – stażysta ¼ etatu

Ostróda, dnia 19.11.2019 r.

DOA.1100.4.2019.MT

  

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

referent ds. rejestracji ¾ etatu, pośrednik pracy – stażysta ¼ etatu w Referacie Pośrednictwa Pracy Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie – Filia w Morągu

 

 

       W związku z zakończeniem procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Mariola Michałowska, zam. Królewo, która w wyniku przeprowadzenia kwalifikacji merytorycznej uzyskała największą ilość punktów.

 

 

 
 DOA.1100.4.2019.RL

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Powiatowy Urząd Pracy, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. rejestracji ¾ etatu, pośrednik pracy – stażysta ¼ etatu - w Referacie Pośrednictwa Pracy Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie – Filia w Morągu, ul. Dąbrowskiego 8.

 

Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie – Filia w Morągu, ul. Dąbrowskiego 8,14-300 Morąg,przy komputerze, wymagająca samodzielności, umiejętności pracy w grupie; w poniedziałki 800 – 1600, wtorki- piątki 700-1500.

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne
do zatrudnienia na danym stanowisku:

 

1. posiadać obywatelstwo polskie,

2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

3. posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku referentads. rejestracji ¾ etatu, pośrednika pracy – stażysty ¾ etatu, tj.

- wykształcenie: wyższe administracyjne, prawnicze lub pedagogiczne.

4. nie być skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1. znajomość przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.),

2. znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznejz dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 1299),

3. znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2014 r. poz.1189),

4. znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667),

5. znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

6. znajomość programu Word,

7. doświadczenie zawodowe w administracji.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym referent ds. rejestracji ¾ etatu, pośrednik pracy – stażysta ¼ etatu:

- rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych, poszukujących pracy,

- obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku i bez prawa do zasiłku, osób poszukujących pracy, niepełnosprawnych, cudzoziemców poszukujących i podejmujących zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- sprawdzanie kompletności dokumentów i ich właściwa kwalifikacja,

- gromadzenie, przechowywanie, aktualizowanie i przekazywanie dokumentów osób zarejestrowanych na stanowiska ds. świadczeń,

- ustalanie i wydawanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zwrotu nienależnie pobranego świadczenia,

- rzetelne i wyczerpujące udzielanie informacji osobom rejestrującym się o przysługujących im prawach i obowiązkach,

- wydawanie zaświadczeń dotyczących okresów rejestracji, okresów pobierania zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków szkoleniowych, stypendiów za okres odbywania stażu i dodatków aktywizacyjnych,

- kompletowanie dokumentacji dotyczącej odwołań od decyzji,

- zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego bezrobotnych oraz do ubezpieczenia zdrowotnego członów rodzin,

- udzielanie klientom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań Filii PUP, podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy,

- Współpraca z Państwowa Inspekcją Pracy,

- Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

- udostępnianie bezrobotnym i poszukującym pracy informacji nt. wolnych miejsc pracy znajdujących się w dyspozycji urzędu, a także zamieszczonych w CBOP,

- pomoc bezrobotnemu w doborze ofert pracy,

- kierowanie do pracy, do odbycia stażu, przygotowania zawodowego dorosłych oraz na subwencjonowane miejsca pracy i rozliczanie wydanych skierowań,

- informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy o przysługujących im prawach i obowiązkach,

- analiza ofert pracy będących w dyspozycji urzędu pracy,

- dokonywanie odpowiednich zapisów na kartach rejestracyjnych i w komputerowej bazie danych,

- współpraca z partnerami zewnętrznymi w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy,

- przygotowywanie korespondencji i udzielanie odpowiedzi na pisma wpływające do urzędu dotyczące aktywizowanych osób bezrobotnych,

- dokonywanie i zawiadamianie o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także prowadzenie postępowania w przypadku nie zgłoszenia się bezrobotnego w wyznaczonym terminie, odmowy propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy w innych sprawach prowadzących do pozbawienia statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy,

- nabycie wiedzy na temat ustalania profilu pomocy oraz przygotowywania indywidualnego planu działania,

- bieżąca aktualizacja ofert pracy,

- analiza zwrotnych skierowań do pracy.

 

W miesiącu wrześniu 2019 roku, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

 

Wymagane dokumenty:

1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, podpisany czytelnie*,

2. kserokopia dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia, potwierdzona czytelnie za zgodność z oryginałem,

3. kserokopia innych dodatkowych dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje
i umiejętności (np. zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach), potwierdzona czytelnie za zgodność z oryginałem,

4. kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia), potwierdzona czytelnie za zgodność z oryginałem,

5. oświadczenie dot. nie skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (własnoręcznie podpisane czytelnie)*,

6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych (własnoręcznie podpisane czytelnie)*,

7. oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (własnoręcznie podpisane czytelnie)*.

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –– referent ds. rejestracji ¾ etatu, pośrednik pracy – stażysta ¼ etatu –w Referacie Pośrednictwa Pracy Ewidencji i Świadczeń w PUP Ostróda – Filia Morąg”, w Powiatowym Urzędzie Pracy, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 w pokoju nr 119 (sekretariat) w terminie do dnia 12.11.2019 r. do godz. 1400 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą miały wpływu na procedurę rekrutacyjną.

W/w postępowanie składać się będzie z II etapów:

I etap – kwalifikacja formalna – złożone oferty będą badane pod względem kompletności
i spełnienia w/w wymagań przez kandydatów na stanowisko urzędnicze.

II etap – kwalifikacja merytoryczna – rozmowa Komisji z kandydatem, podczas której sprawdzana będzie wiedza kandydatów w zakresie dodatkowych wymagań. Za każdą udzieloną odpowiedź kandydatowi zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 3 przez każdego członka komisji. Po przeprowadzeniu kwalifikacji merytorycznej zostanie wybrany kandydat, który uzyska największą ilość punktów. Do spełnienia w/w wymogu niezbędne jest uzyskanie minimum 15 punktów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu postępowania naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osoba zakwalifikowana do II etapu powinna zgłosić się
z dowodem osobistym. Dokumenty osób, które nie zakwalifikowały się będą odsyłane pocztą na adres zwrotny.

Z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.pupostroda.pl/ w zakładce: Nabór na stanowiska urzędnicze oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz na tablicy ogłoszeń w PUP Ostróda Filia w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 8.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, tel. 89 642 95 10, fax 89 646 29 56, e-mail: olos@praca.gov.pl

2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych – tel. 89 642 95 10, fax 89 646 29 56, e-mail: olos@praca.gov.pl

3. Pani/Pana dane są przetwarzane wyłącznie dla celów wynikających z przepisów prawa, tj.: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) orazustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, tj. 5 lat od następnego roku, w którym został zakończony nabór.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres:ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

 

 

* druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczeń można otrzymać w siedzibie jednostki dokonującej naboru (pok. nr 129 lub 130) lub pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.pupostroda.pl/ w zakładce: Nabór na stanowiska urzędnicze.

 

Ostróda, dn. 28.10.2019 r.

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 2019-10-28 52.00kb POBIERZ
Dokument Oświadczenia 2019-10-28 30.50kb POBIERZ
Liczba wyświetleń: 2719
Rejestr zmian
Autor: Rosiak Lidia
Opublikował(a): Adam Krawiec (2019-10-28 10:39:27)
Zredagował(a): Adam Krawiec (2019-11-19 09:03:41)