Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy - stażysta

Ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy - stażysta

 

Ostróda, dnia 04.10.2021 r.

 

 

 

DOA.1100.1.2021.ND

 

 

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

pośrednik pracy – stażysta w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa

 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie

 

 

 

 

W związku z zakończeniem procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Sara Karbowska, zam. Szyldak, która w wyniku przeprowadzenia kwalifikacji merytorycznej uzyskała największą ilość punktów.
OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Powiatowy Urząd Pracy, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – pośrednik pracy - stażysta - w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5.

 

Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, przy komputerze, wymagająca samodzielności, umiejętności pracy w grupie; w poniedziałki 800 – 1600, wtorki- piątki 700-1500.

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne
do zatrudnienia na danym stanowisku:

 

 1. posiadać obywatelstwo polskie,
 2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 3. posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku pośrednik pracy - stażysta, tj.

- wykształcenie: wyższe administracyjne lub średnie administracyjne z rocznym stażem pracy,

 1. nie być skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 1. znajomość problematyki rynku pracy oraz znajomość przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2021 poz.1100 z póź. zm.);
 2. znajomość Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 667);
 3. znajomość Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonania Pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. z 2017r. poz. 2345);
 4. znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 5. znajomość programu Word i Excel.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym referent ds. ewidencji i świadczeń:

I. Udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników:

- prowadzenie banku danych o pracodawcach,

- rejestracja pozyskanych ofert pracy i monitorowanie przebiegu ich realizacji,

- upowszechnianie ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnionej przez ministra właściwego do spraw pracy,

- marketing usług oferowanych przez Urząd,

- udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,

- informowanie pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,

- inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami przez organizowanie giełd i targów pracy,

- współdziałanie z innymi powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,

- współpraca z innymi komórkami urzędu, w tym w szczególności z doradcami klienta, doradcami zawodowymi oraz specjalistami ds. rozwoju zawodowego w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy,

- przygotowywanie korespondencji do sądu, policji i innych instytucji wnioskujących o udzielenie informacji w sprawie kandydatów do pracy i innych informacji o rynku pracy,

- przygotowywanie informacji dla potrzeb statystyki o rynku pracy,

- porządkowanie tablic informacyjnych oraz dbałość o ich estetykę,

- archiwizowanie dokumentów i przekazywanie ich do archiwum,

- współpraca z innymi partnerami zewnętrznymi w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

II. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy

cudzoziemcowi, a w szczególności:

- przyjmowanie i rejestracja złożonych przez podmioty oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi,

- weryfikacja prawidłowości złożonych oświadczeń pod względem formalnym
i merytorycznym,

- prowadzenie postępowań wyjaśniających,

- wpisanie oświadczeń do ewidencji oświadczeń,

- sporządzenie projektów decyzji o odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń,

- sporządzenie projektów informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi.

 1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową,
  a w szczególności:

- przyjmowanie i rejestracja wniosków o wydanie zezwolenia i przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową,

- weryfikacja prawidłowości złożonych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym,

- prowadzenie postępowań wyjaśniających,

- wykonanie czynności technicznych w zakresie:

- wpisywania wniosków do ewidencji wniosków projektów sprawie pracy sezonowej,

- wydawania podmiotom zaświadczeń o wpisie do ewidencji wniosków,

- wydawania zezwoleń na pracę sezonową,

- sporządzenie projektów decyzji o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz uchyleniu zezwolenia na pracę sezonową.

 1. Prowadzenie spraw związanych z ubieganiem się przez podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi zezwolenia na pracę u wojewody, a w szczególności:

- przyjmowanie, analiza i realizacja złożonych ofert pracy,

- wydawanie podmiotom informacji na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy obejmujących zarejestrowane osoby bezrobotne i poszukujące Pracy.

III. Przygotowywanie informacji do oceny efektywności działań pośrednictwa:

- bieżąca aktualizacja ofert pracy,

- analiza zwrotnych skierowań do pracy,

- analiza czasu realizacji zgłoszeń ofert pracy,

- analiza stopnia realizacji ofert,

- analiza ofert trudnych do zrealizowania i przekazania ofert do wykorzystania innym urzędom,

- analiza stopnia realizacji ofert i informowanie raz w miesiącu bezpośredniego przełożonego o nie zrealizowanych ofertach.

IV. Współpraca z partnerami rynku pracy w celu zebrania informacji o strukturze gospodarczej i kierunkach rozwoju w danym rejonie, o kierunkach kształcenia i sytuacji demograficznej:

- ankietowanie zakładów pracy, wizyty w zakładach pracy, pozyskiwanie informacji od organów administracji samorządowej i innych organizacji funkcjonujących na lokalnym rynku,

- opracowywanie zebranych informacji,

- ewidencjonowanie i bieżąca aktualizacja zebranych informacji,

- upowszechnianie pozyskanych informacji wśród stanowisk merytorycznych w urzędzie.

V. Pozyskiwanie informacji z innych źródeł niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy w obszarze działania urzędu:

- gromadzenie informacji i publikacji o sytuacji na rynku pracy,

- tworzenie i aktualizowanie banku danych o sytuacji na rynku pracy i ich wykorzystywanie,

- aktualizowanie zebranych informacji o rynku pracy w celu określenia właściwych kierunków działania urzędu,

- zbieranie informacji z instytucji szkoleniowych o możliwościach kształcenia,

- upowszechnianie pozyskanych informacji wśród stanowisk merytorycznych w urzędzie.

VI. Świadczenie usług EURES w zakresie obowiązków powiatowego asystenta EURES:

- informowanie bezrobotnych lub poszukujących pracy o możliwościach zatrudnienia na terytorium RP i w państwach członkowskich UE/EOG,

- informowanie pracodawców z kraju o możliwościach zatrudniania bezrobotnych lub poszukujących pracy z państw UE/EOG,

- prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy dla pracodawcy z kraju, zainteresowanego rekrutacją bezrobotnych lub poszukujących pracy będących obywatelami państw UE/EOG, zainteresowanych podjęciem zatrudniania na terytorium RP,

- prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy dla pracodawcy z państwa UE/EOG, zainteresowanego rekrutacją bezrobotnych lub poszukujących pracy będących obywatelami RP zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w państwach UE/EOG.

VII. Realizacja programów ze środków pomocowych.

VIII. Nadzór nad realizacją ofert pracy, monitorowanie oraz informowanie bezpośredniego przełożonego o trudnościach w realizacji ofert pracy.

IX. Wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej obsługi spraw.

X. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora, Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy i Kierownika Działu Pośrednictwa i Poradnictwa.

 

W miesiącu sierpniu 2021 roku, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

 

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, podpisany czytelnie*,
 2. kserokopia dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia, potwierdzona czytelnie za zgodność z oryginałem,
 3. kserokopia innych dodatkowych dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje
  i umiejętności (np. zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach), potwierdzona czytelnie za zgodność z oryginałem,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia), potwierdzona czytelnie za zgodność z oryginałem,
 5. oświadczenie dot. nie skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (własnoręcznie podpisane czytelnie)*,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych (własnoręcznie podpisane czytelnie)*,
 7. oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (własnoręcznie podpisane czytelnie)*.

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „nabór na wolne stanowisko urzędnicze – pośrednik pracy - stażysta - w Dziale Pośrednictwa i Poradnictwa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie”, w Powiatowym Urzędzie Pracy, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 w pokoju nr 119 (sekretariat) w terminie do dnia 28.09.2021 r. do godz. 1400 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą miały wpływu na procedurę rekrutacyjną.

W/w postępowanie składać się będzie z II etapów:

I etap – kwalifikacja formalna – złożone oferty będą badane pod względem kompletności
i spełnienia w/w wymagań przez kandydatów na stanowisko urzędnicze.

II etap – kwalifikacja merytoryczna – rozmowa Komisji z kandydatem, podczas której sprawdzana będzie wiedza kandydatów w zakresie dodatkowych wymagań. Za każdą udzieloną odpowiedź kandydatowi zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 3 przez każdego członka komisji. Po przeprowadzeniu kwalifikacji merytorycznej zostanie wybrany kandydat, który uzyska największą ilość punktów. Do spełnienia w/w wymogu niezbędne jest uzyskanie minimum 10 punktów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu postępowania naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osoba zakwalifikowana do II etapu powinna zgłosić się
z dowodem osobistym. Dokumenty osób, które nie zakwalifikowały się będą odsyłane pocztą na adres zwrotny.

Z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.pupostroda.pl/ w zakładce: Nabór na stanowiska urzędnicze oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz na tablicy ogłoszeń w PUP Ostróda Filia w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 8.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, tel. 89 642 95 10, fax 89 646 29 56, e-mail: olos@praca.gov.pl
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych – tel. 89 642 95 10, fax 89 646 29 56, e-mail: olos@praca.gov.pl
 3. Pani/Pana dane są przetwarzane wyłącznie dla celów wynikających z przepisów prawa, tj.: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, tj. 5 lat od następnego roku, w którym został zakończony nabór.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

 

 

* druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczeń można otrzymać w siedzibie jednostki dokonującej naboru (pok. nr 129 lub 130) lub pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.pupostroda.pl/ w zakładce: Nabór na stanowiska urzędnicze.

 

Ostróda, dn. 17.09.2021 r.

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 2021-09-17 51.50kb POBIERZ
Dokument OŚWIADCZENIA 2021-09-17 30.50kb POBIERZ
Liczba wyświetleń: 1233
Rejestr zmian
Autor: Dorota Niedbalska
Opublikował(a): Paweł Olszewski (2021-09-17 13:47:15)
Zredagował(a): Adam Krawiec (2021-10-04 10:02:05)