Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy – stażysta

Ogłoszenie o naborze - doradca zawodowy – stażysta

 

Ostróda, dnia 31.01.2019 r.

 

 

 

DOA.1100.1.2019.MT

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

doradca zawodowy – stażysta w Referacie Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie – Filia w Morągu

 

 

 

 

 

W związku z zakończeniem procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Natalia Szulich, zam. Morąg, która w wyniku przeprowadzenia kwalifikacji merytorycznej uzyskała największą ilość punktów.

 

 

 

 

 

 


 

DOA.1100.1.2019.MT

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Powiatowy Urząd Pracy, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – doradca zawodowy – stażysta - w Referacie Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie – Filia w Morągu, ul. Dąbrowskiego 8.

 

Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie – Filia w Morągu, ul. Dąbrowskiego 8, 14-300 Morąg, przy komputerze, wymagająca samodzielności, umiejętności pracy w grupie; w poniedziałki 800 – 1600, wtorki- piątki 700-1500.

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne
do zatrudnienia na danym stanowisku:

 

1. posiadać obywatelstwo polskie,

2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

3. posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku doradca zawodowy – stażysta, tj.

- wykształcenie: wyższe administracyjne lub pedagogiczne.

lub

- wykształcenie średnie z rocznym stażem pracy,

4. nie być skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1. znajomość przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm. oraz Dz.U. z 2018 r., poz. 1149),

2. znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667),

3. znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

4. mile widziane doświadczenie pracy w publicznych służbach zatrudnienia,

5. znajomość programu Word.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym doradca zawodowy–stażysta:

1. Prowadzenie poradnictwa zawodowego:

- udzielanie osobom bezrobotnymi poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu kariery zawodowej, a także na przygotowaniu klienta do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniupracy,
- udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych,

- udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia oraz umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,

- kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia.

- motywowanie osób bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy lub samozatrudnienia,

- kształtowanie umiejętności poprawnego redagowania pism i dokumentów towarzyszących procesowi poszukiwania pracy,

- analizowanie danych o kliencie i informacji na temat dotychczasowej aktywności edukacyjnej i zawodowej oraz posiadanych kwalifikacji w odniesieniu do wymagań pracy,

- udzielanie informacji dotyczącej szkoleń (przekwalifikujących, podnoszących kwalifikacje),

- organizowanie i prowadzenie szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,

- pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy spośród osób zarejestrowanych, a także we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy lub jego pracowników poprzez udzielanie porad zawodowych,

- sporządzanie dokumentacji z udzielonych w zakresie poradnictwa zawodowego usług,

- informowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy o aktualnej sytuacji na rynku pracy i możliwościach zatrudnienia,

- dokonywanie odpowiednich zapisów na kartach rejestracyjnych i w komputerowej bazie danych,

- gromadzenie i aktualizowanie informacji zawodowej,

- opracowywanie informacji dla potrzeb statystyki i analiz.

2. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, wykonywanie obowiązków w CAZ:

- odznaczanie wizyt osób bezrobotnych i dokonywanie odpowiednich zapisów na kartach rejestracyjnych i w komputerowej bazie danych,

- ustalanie profilu pomocy,

- przygotowanie indywidualnego planu działania i nadzór nad jego realizacją,

- rozpoznawanie oczekiwań bezrobotnych w zakresie poszukiwanej pracy,

- współpraca ze specjalistą d/s rozwoju zawodowego i pośrednikami pracy- doradcami klienta,

- udostępnianie bezrobotnym i poszukującym pracy informacji nt. wolnych miejsc pracy
znajdujących się w dyspozycji urzędu, a także zamieszczonych w CBOP,

- pomoc bezrobotnemu w doborze oferty pracy,

- kierowanie do pracy, do odbycia stażu, przygotowania zawodowego dorosłych oraz na subwencjonowane miejsca pracy i rozliczanie wydanych skierowań,

- przedstawianie możliwości uzyskania innej pomocy wobec braku propozycji odpowiedniej pracy z uwzględnieniem ustalonego profilu pomocy oraz wnioskowanie i przekazywanie do pośredników pracy - doradców klienta lub do innych komórek organizacyjnych powiatowego urzędu pracy informacji o potrzebie objęcia bezrobotnego lub poszukującego pracy pomocą,

- informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy o przysługujących im prawach i obowiązkach, a także o możliwości skorzystania z odpowiednich, zgodnych z ustalonym profilem form pomocy określonych w ustawie,

- analiza ofert pracy będących w dyspozycji urzędu pracy i dobór dla bezrobotnego i poszukującego pracy oferty pracy, spełniających kryterium odpowiedniej pracy,

- analiza ofert pracy trudnych do zrealizowania i przekazanie informacji dla pośrednika zewnętrznego - doradcy klienta instytucjonalnego w celu przekazania tych ofert do wykorzystania innym urzędom pracy,

- współdziałanie z innymi powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,

- współpraca z partnerami zewnętrznymi w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy,

- dokonywanie i zawiadamianie o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także prowadzenie postępowania w przypadku nie zgłoszenia się bezrobotnego w wyznaczonym terminie, odmowy propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy oraz w innych sprawach i po zakończeniu postępowania przekazanie kompletu dokumentów do Działu Ewidencji i Świadczeń w celu wydania decyzji administracyjnej,

- współpraca w realizacji programów finansowanych z europejskich funduszy społecznych i innych, łącznie z prowadzeniem dokumentacji w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy.

3. Przygotowywanie informacji do oceny efektywności działań pośrednictwa i poradnictwa CAZ :

- opracowanie informacji dotyczących poradnictwa zawodowego,

- opracowanie informacji dotyczących profilu i IPD.

- analiza zwrotnych skierowań do pracy,

- analiza stopnia realizacji ofert,

- analiza ofert trudnych do zrealizowania i przekazania informacji dla pośrednika zewnętrznego- doradcy klienta instytucjonalnego w celu przekazania ofert pracy do wykorzystania innym urzędom.

4. Weryfikacja dokumentów otrzymanych ze stanowisk ds. ewidencji (rejestracji).

- odznaczanie wizyt bezrobotnych,

- przyjmowanie oświadczeń o stosowaniu się bezrobotnego do przepisów ustawy oraz
zaświadczeń i informacji dotyczących zmian w sytuacji bezrobotnego,

- wydawanie zaświadczeń na potrzeby osób zarejestrowanych,

- wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez przełożonych.

 

W miesiącu grudniu 2018 roku, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

 

Wymagane dokumenty:

1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, podpisany czytelnie*,

2. kserokopia dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia, potwierdzona czytelnie za zgodność z oryginałem,

3. kserokopia innych dodatkowych dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje
i umiejętności (np. zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach), potwierdzona czytelnie za zgodność z oryginałem,

4. kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia), potwierdzona czytelnie za zgodność z oryginałem,

5. oświadczenie dot. nie skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (własnoręcznie podpisane czytelnie)*,

6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych (własnoręcznie podpisane czytelnie)*,

7. oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (własnoręcznie podpisane czytelnie)*.

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym) z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –– doradca zawodowy – stażysta w Referacie Rynku Pracy w PUP Ostróda – Filia Morąg”, w Powiatowym Urzędzie Pracy, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 w pokoju nr 119 (sekretariat) w terminie do dnia 22.01.2019 r. do godz. 1400 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą miały wpływu na procedurę rekrutacyjną.

W/w postępowanie składać się będzie z II etapów:

I etap – kwalifikacja formalna – złożone oferty będą badane pod względem kompletności
i spełnienia w/w wymagań przez kandydatów na stanowisko urzędnicze.

II etap – kwalifikacja merytoryczna – rozmowa Komisji z kandydatem, podczas której sprawdzana będzie wiedza kandydatów w zakresie dodatkowych wymagań. Za każdą udzieloną odpowiedź kandydatowi zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 3 przez każdego członka komisji. Po przeprowadzeniu kwalifikacji merytorycznej zostanie wybrany kandydat, który uzyska największą ilość punktów. Do spełnienia w/w wymogu niezbędne jest uzyskanie minimum 8 punktów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu postępowania naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osoba zakwalifikowana do II etapu powinna zgłosić się
z dowodem osobistym. Dokumenty osób, które nie zakwalifikowały się będą odsyłane pocztą na adres zwrotny.

Z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.pupostroda.pl/ w zakładce: Nabór na stanowiska urzędnicze oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz na tablicy ogłoszeń w PUP Ostróda Filia w Morągu przy ul. Dąbrowskiego 8.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, tel. 89 642 95 10, fax 89 646 29 56, e-mail: olos@praca.gov.pl

2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych – tel. 89 642 95 10, fax 89 646 29 56, e-mail: olos@praca.gov.pl

3. Pani/Pana dane są przetwarzane wyłącznie dla celów wynikających z przepisów prawa, tj.: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm),

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, tj. 5 lat od następnego roku, w którym został zakończony nabór.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

 

 

* druk kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczeń można otrzymać w siedzibie jednostki dokonującej naboru (pok. nr 129 lub 130) lub pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.pupostroda.pl/ w zakładce: Nabór na stanowiska urzędnicze.

 

Ostróda, dn. 10.01.2019 r.

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Oświadczenia 2019-01-10 29.00kb POBIERZ
Dokument Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 2019-01-10 57.50kb POBIERZ
Liczba wyświetleń: 2660
Rejestr zmian
Autor: Teresa Mattern
Opublikował(a): Paweł Olszewski (2019-01-10 08:41:49)
Zredagował(a): Paweł Olszewski (2019-01-31 10:23:23)